Ingyenes, akkreditált képzés könyvtárosoknak - A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások megvalósításában

I. A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt céljai

Az egész életen át tartó tanulással összefüggésben a projekt célja támogatni a közoktatási rendszert az egyéni tanulási utak és a tanulóközpontúság kialakításában, differenciált, kereslet- és szükségletorientált megközelítésekben, a szükséges kulcskompetenciák fejlesztésében, mindezt a múzeumi és könyvtári szakterületek egyedi módszereinek korszerűsítésével és ezzel összefüggésben a múzeumi és könyvtári szakembereknek az új módszerek megfelelő alkalmazására való felkészítésével. További cél, hogy a múzeumi és könyvtári tevékenységek megvalósításával, a formális és nem-formális tanulási kontextusok és tanulási eredményeik egymáshoz illesztésével hosszú távon tekintve hatással legyen a korai iskolaelhagyók arányának csökkentésére és a felsőfokú végzettségűek arányának növelésére, s ezáltal a gazdasági növekedéssel összefüggésben a lakosság munkaerő-piaci lehetőségeinek növelésére. Az én könyvtáram részprojekt módszertani fejlesztései:
- Új könyvtári módszertan kidolgozása négy fejlesztési területhez (Olvasásfejlesztés, Digitális írástudás, Könyvtárhasználat, információkeresés, Szövegértés, digitális szövegértés fejlesztése) kapcsolódóan.
- A könyvtárak együttműködésének elősegítése a kidolgozott új módszertanok alkalmazásában az ország egész területén a szaktanácsadói hálózat segítségével.
- A négy fejlesztési területhez kapcsolódó mintaprogram-csomagok, könyvtári kompetencia¬fejlesztő foglalkozások kidolgozása és megvalósítása a nem formális tanulás lehetséges keretei között való felhasználásra.

 A bemutatandó képzés a fenti módszertanok megismertetésére és alkalmazásukra készíti fel a könyvtárosokat.
 
II. A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások megvalósításában c. képzés
 
2.1. Képzési célok 
A képzés a köznevelés céljainak támogatása érdekében a projektben kifejlesztett módszertan alapján, olyan korszerű ismereteket és átadási készséget biztosít a közkönyvtárakban dolgozó könyvtári szakemberek számára, amelyek segítségével a könyvtárhasználók kompetenciáit fejleszthetik – különös tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyókra, a hátrányos helyzetűekre és a fogyatékkal élőkre.
 
2.2. Célcsoport
A képzés célcsoportját a könyvtárak formális, nem-formális és informális oktatást és képzést megvalósító, felsőfokú végzettséggel rendelkező könyvtári szakemberei alkotják: azok a nyilvános könyvtárakban dolgozó könyvtáros szakemberek, akik kapcsolatba kerülnek a formális, nem formális és informális képzés folyamatával a közoktatás területén. 
(Képzési bemenet: felsőfokú főiskolai/BA, egyetemi/MA végzettség, könyvtáros, okleveles könyvtáros, informatikus könyvtáros, okleveles informatikus könyvtáros, okleveles könyvtárpedagógia-tanár szak, segédkönyvtáros felsőfokú végzettséggel)
 
2.3 Tanulási tartalom
1. téma: Pedagógiai feladatok és korszerű oktatási módszerek a könyvtáros munkájában
2. téma: A könyvtárak közoktatást támogató szerepe az esélyegyenlőtlenség csökkentésében
3. téma: Olvasáskultúra, szövegértés, szövegalkotás fejlesztése
4. téma: Információs műveltség, digitális írástudás
5. téma: Korszerű interpretációs technikák használata a könyvtárban
 
2.4. A képzés folyamata
Óraszám: 60 órás (5 hetes) akkreditált képzés
Képzési forma: blended (43 óra tantermi és 17 óra e-learning)
Tantermi órák: háromszor két nap (hétfő-kedd) 
Csoportlétszám: 20 fő
Időpont: 2018. őszétől 2019 végéig folyamatosan (16 csoport összesen 340 fő)
Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár oktatóközpont – Bp., IX. Közraktár utca 34.
 
2.5 A képzés jellemzői
folyamatba ágyazott képzés (több szakaszban, hosszabb időre szétosztott kontaktórák + e-tutori támogatás) – követő támogatással kiegészítve
blendedlearning – kevert/vegyes képzés (elektronikus és a hagyományos tantermi oktatás kombinációja)
e-learning (képzett és képző kapcsolata IKT eszközök segítségével valósul meg)
A résztvevőkkel való kapcsolattartás és az oktatás/tanulás egy része IKT-n keresztül (moodle keretrendszer) valósul meg. A csoport tutor feladata, hogy a jelenléti- és a távoktatás során figyelemmel kísérje a résztvevők és az oktatók között zajló pedagógiai folyamatot és a megfelelő módon mentorálja azt. A továbbképzés során a résztvevők – elsősorban a portfóliók kidolgozásával és közös prezentációjával – további tartalmakat hoznak létre, melyek a továbbképzés csoportjai között összeadódnak és a kurzusok végén egy közös tudást alkotnak.
 
2.6 Tanulási eredmények
A képzés végén a résztvevők önálló képzési portfóliót állítanak össze a közkönyvtárban alkalmazható tanulást segítő tevékenységekről. (Ez a Tanúsítvány kiadásának feltétele!)
A portfólió tartalma:
1) Bevezető (a résztvevők egyéni célkitűzései a kiválasztott témával kapcsolatban)
2) A portfólió részanyagainak kidolgozása
- A közös felületen megadott szakirodalom és önálló információgyűjtés alapján a saját portfólió megtervezése
- A képzési modulokban tárgyalt és a résztvevők által csoportmunkában elkészített produktumok feldolgozása a portfólióhoz
- Virtuális együttműködés a moodle keretrendszerben: a dokumentumok megvitatása és portfólióba helyezése
- A jó gyakorlatok és példák közül szabadon választott tanulmány vagy minta bemutatása, prezentáció készítése önálló munkában
- Web segédanyag összeállítása közös moodle felületen, a csoportmunkában elkészült anyagok feltöltése
- Oktató által irányított információgyűjtés, -elemzés és feldolgozás adott konkrét feladathoz, majd prezentáció készítése önálló munkában
- Az összeállított portfólió véglegesítése, értékelése
3) Összefoglalás, értékelés (résztvevői értékelés a megszerzett ismeretek, tudásanyag hasznosságáról)
 
A portfólió formája: 5-6 oldal szöveges leírás + mellékletek (dokumentumok, fotók, videók, linkek) 
Értékelési szempontok: 
- a meghatározott részanyagok megléte
- a portfólióban helyezett dokumentumok illeszkedése a kitűzött résztvevői célokhoz
- a portfólióba helyezett anyagok oktatók által történt elfogadása
- résztvevői aktivitás a közös csoportmunkák során
 
Az elkészített portfóliókat - az oktatók részértékelései alapján - a portfólió témavezető értékeli. 
 
A képzésen a szállást, az utazási költségeket, valamint a képzési díjat a projekt finanszírozza.